+48 516 909 777 biuro@ktarka.pl

Regulamin korzystania z kortów tenisowych

Klub tenisowy ARKA

Regulamin korzystania z kortów tenisowych KT „ARKA” Sp. z o.o.

Uchwałą Zarządu Klub Tenisowego „ARKA” Sp. z o.o. nr 1 z dnia 28/09/2022 roku wprowadza się następujący regulamin korzystania z kortów i innych urządzeń klubu:

I Postanowienia ogólne

 1. Sezon letni na kortach trwa od 01 maja do 30 września. Sezon zimowy trwa od 01 października do 30 kwietnia. Zarząd Klubu może wydłużyć lub skrócić sezon, w zależności od warunków atmosferycznych.
 2. Korty tenisowe są otwarte od godziny 08:00 do 20:00.
 3. Do gry na kortach uprawnieni są „Członkowie Klubu”, ich goście oraz osoby, które uiściły opłatę za kort zgodną z cennikiem.
 4. Szkolenie dzieci (grupowe), młodzieży(grupowe)i dorosłych (grupowe) w zakresie tenisa mogą prowadzić wyłącznie osoby będące „Członkiem Trenerem” Klub Tenisowy „ARKA” Sp. z o.o.
 5. Udzielanie lekcji nauki gry w tenisa(indywidualne) na kortach Klubu Tenisowego „ARKA” mogą prowadzić wyłącznie osoby będące ”Członkiem Trenerem”, „Członkiem Trenerem współpracującym” lub po uzyskaniu zgody kierownictwa klubu.
 6. Opłatę za wynajem kortu należy dokonać przed rozpoczęciem gry w kasie klubowej lub za pomocą aplikacji.
 7. Gra na kortach krytych poza sezonem zimowym, jeżeli hala jest oświetlana i ogrzewana, wymaga wniesienia opłaty zgodnej z cennikiem zimowym.
 8. Prawo korzystania z kortów w sposób inny niż określono w cenniku, posiadają jedynie zawodnicy Klubu Tenisowego „ARKA” uprawnieni przez Zarząd Klubu.
 9. Ściana treningowa dostępna jest dla wszystkich nieodpłatnie. Pierwszeństwo w korzystaniu mają grupy szkoleniowe prowadzone przez „Członków Trenerów” Klubu Tenisowego „ARKA”.
 10. Gra na korcie rozpoczyna się o każdej pełnej godzinie.
 11. Na 5 minut przed upływem czasu wynajęcia kortu, grający są zobowiązani do zakończenia gry i do posiatkowania oraz wyrównania nawierzchni kortu.
 12. Korzystających z kortów obowiązuje estetyczny strój tenisowy oraz obuwie tenisowe o rzeźbie podeszwy nie niszczącej nawierzchni kortów.
 13. Decyzję o dopuszczeniu gry na korcie (np. w wyniku zmiany warunków atmosferycznych) podejmuje każdorazowo wyłącznie obsługa kortów. W przypadku wyłączenia kortu z eksploatacji po upływie 0,5 godziny od rozpoczęcia gry nie przysługuje zwrot opłaty.
 14. Korzystający z kortów tenisowych nie powinni swoim zachowaniem zakłócać spokoju i utrudniania gry innym użytkownikom.
 15. Osoby towarzyszące osobom grającym nie powinny wchodzić na kort.
 16. Osoby nie będące „Członkami Klubu” , nie będące gościem „Członka Klubu” oraz niewynajmujące kortów nie mogą korzystać z infrastruktury Klubu (szatnia, prysznic itp.).
 17. Na terenie kortów tenisowych zabrania się jazdy na rolkach, deskach, rowerach, elektrycznych hulajnogach, itp.
 18. Parkowanie samochodem na terenie obiektu możliwe jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
 19. Z parkingów mogą korzystać wyłącznie osoby będące „Członkami Klubu”, które mają opłacone składki członkowskie.
 20. Wjazd samochodem na teren obiektu (poza parkingiem) jest możliwy wyłącznie po uzyskaniu zgody kierownictwa Klubu.
 21. Zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt do budynku klubowego oraz innych pomieszczeń zamkniętych. Psy na terenie kortów tenisowych mogą być wprowadzane jedynie na smyczy, a za ewentualne szkody spowodowane przez psa lub inne zwierzęta pełną odpowiedzialność ponosi właściciel.
 22. Zabrania się przebywania zwierząt (psy/koty) na korcie w trakcie prowadzenia zajęć z dziećmi i dorosłymi.
 23. Zakaz robienia oraz publikowania zdjęć oraz filmów bez pisemnej zgody kierownictwa Zarządu Klubu.

II Rezerwacja kortów:

 1. Członkowie Klubu uprawnieni są do telefonicznej, elektronicznej lub osobistej rezerwacji kortu.
 2. Rezerwacja stała – usługa rezerwacji kortu, realizowana na podstawie odrębnej umowy ze wskazaniem określonego dnia i godzin rezerwacji, powtarzająca się w każdym tygodniu danego sezonu (z wyłączeniem świąt państwowych).
 3. Rezerwacja jednorazowa – usługa jednorazowej rezerwacji dokonywana ad hoc, tj. nie w ramach rezerwacji stałej.
 4. Odwołania rezerwacji jednorazowej należy dokonać najpóźniej 24 godziny przed wyznaczonym terminem gry. Brak odwołania rezerwacji, skutkuje obciążeniem rezerwującego opłatą zgodną z cennikiem za każdą godzinę zarezerwowanego kortu. Od sytuacji tej zwalniają jedynie warunki atmosferyczne, uniemożliwiające grę.
 5. Kort za nieopłaconą jednorazową rezerwację może zostać wynajęty innej osobie, jeżeli wynajmujący spóźni się 15 minut i nie powiadomi o spóźnieniu recepcji kortów lub obsługi.
 6. Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do rezerwacji stałej wybranych kortów oraz do anulowania wszystkich rezerwacji dokonanych przez „Członków Klubu” i osoby korzystające z obiektu w przypadku zamknięcia kortów z powodu złej pogody, konserwacji lub zaplanowanych turniejów tenisowych oraz organizacji imprez, COVID-19 o czym poinformuje z wyprzedzeniem.

III Postanowienia końcowe

 1. Osoby korzystające z kortów prosimy również o zapoznanie się z „Regulaminem Porządkowym” oraz „Regulaminem Członkowskim” obowiązującymi na obiektach Klubu Tenisowego „ARKA” Sp. z o.o.
 2. Wszelkie uwagi, wnioski, skargi można składać w biurze Klubu lub mailowo na adres biuro@ktarka.pl.
 3. Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania sezonu „zimowego” lub „letniego”.
 4. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu, Zarząd Klubu może nałożyć korzystającemu z kortów karę czasowego zakazu korzystania z kortów lub rozwiązania umowy określonej regulaminem członkowskim.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2022.

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU!

Zarząd KT ARKA Gdynia
Gdynia, 28.09.2022