+48 516 909 777 biuro@ktarka.pl

Regulamin

Klub tenisowy ARKA

Regulamin korzystania z kortów tenisowych KT „Arka” Sp. z o.o.

Uchwałą Zarządu Klub Tenisowego „ARKA” Sp. z o.o. z dnia 15/04/2013 roku wprowadza się następujący regulamin korzystania z kortów i innych urządzeń klubu:

I Postanowienia ogólne

 1. Sezon letni na kortach trwa od 15 kwietnia do 15 października. Sezon zimowy trwa od 16 października do 14 kwietnia. Zarząd Klubu może wydłużyć lub skrócić sezon , w zależności od warunków atmosferycznych.
 2. Korty tenisowe są otwarte od godziny 07:00 do 22:00.
 3. Do gry na kortach uprawnieni są „Członkowie Klubu” ich goście oraz osoby , które uiściły opłatę za kort zgodną z cennikiem.
 4. Szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym oraz udzielanie lekcji nauki gry w tenisa na kortach KT „Arka” mogą prowadzić wyłącznie osoby będące „Członkiem Trenerem” KT „Arka” Sp. z o.o.
 5. Opłatę za wynajem kortu należy dokonać przed rozpoczęciem gry w kasie klubowej.
 6. Gra na kortach krytych poza sezonem zimowym , jeżeli hala jest oświetlana i ogrzewana , wymaga wniesienia opłaty zgodnej z cennikiem zimowym.
 7. Prawo korzystania z kortów w sposób inny niż określono w cenniku, posiadają jedynie zawodnicy KT „Arka” uprawnieni przez Zarząd Klubu.
 8. Ściana treningowa dostępna jest dla wszystkich nieodpłatnie. Pierwszeństwo w korzystaniu mają grupy szkoleniowe prowadzone przez „Członków Trenerów” KT „ Arka”.
 9. Gra na korcie rozpoczyna się o każdej pełnej godzinie.
 10. Na 5 minut przed upływem czasu wynajęcia kortu, grający są zobowiązani do zakończenia gry i do zasiatkowania oraz wyrównania nawierzchni kortu.
 11. Korzystających z kortów obowiązuje estetyczny strój tenisowy oraz obuwie tenisowe o rzeźbie podeszwy nie niszczącej nawierzchni kortów.
 12. Decyzję o dopuszczeniu gry na korcie (np. w wyniku zmiany warunków atmosferycznych) podejmuje każdorazowo wyłącznie obsługa kortów. W przypadku wyłączenia kortu z eksploatacji po upływie 0,5 godziny od rozpoczęcia gry nie przysługuje zwrot opłaty.
 13. Korzystający z kortów tenisowych nie powinni swoim zachowaniem zakłócać spokoju i utrudniania gry innym użytkownikom.
 14. Osoby towarzyszące osobom grającym nie powinny wchodzić na kort.
 15. Osoby nie będące Członkami Klubu , nie będące gościem Członka Klubu oraz niewynajmujące kortów nie mogą korzystać z infrastruktury Klubu (szatnia, prysznic itp.).
 16. Na terenie kortów tenisowych zabrania się jazdy na rolkach, deskach, rowerach itp.
  17. Wjazd samochodem na teren obiektu jest możliwy wyłącznie po uzyskaniu zgody kierownictwa Klubu.
  18. Zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt do budynku klubowego oraz innych pomieszczeń zamkniętych .Psy na terenie kortów tenisowych mogą być wprowadzane jedynie na smyczy, a za ewentualne szkody spowodowane przez psa lub inne zwierzęta pełną odpowiedzialność ponosi właściciel.
  19. Osoby korzystające z kortów prosimy również o zapoznanie się z „Regulaminem Porządkowym” i „Regulaminem Członkowskim” obowiązującymi na obiektach KT „ARKA” Sp. z o.o.

II Rezerwacja kortów:

 1. Członkowie Klubu uprawnieni są do telefonicznej lub elektronicznej rezerwacji dwóch godzin kortu w danym dniu . Powyższe ograniczenie nie dotyczy „Członków Trenerów” oraz Członków i osób dokonujących rezerwacji wnosząc przedpłatę.
 2. Odwołania rezerwacji należy dokonać najpóźniej 3 godziny przed wyznaczonym terminem gry. Brak odwołania rezerwacji, skutkuje obciążeniem rezerwującego opłatą 10,- PLN za każdą godzinę zarezerwowanego kortu. Od sytuacji tej zwalniają jedynie warunki atmosferyczne, uniemożliwiające grę.
 3. Kort zarezerwowany może zostać wynajęty innej osobie, jeżeli wynajmujący spóźni się 15 minut i nie powiadomi o spóźnieniu recepcji kortów lub obsługi.
 4. Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do rezerwacji stałej wybranych kortów oraz do anulowania wszystkich rezerwacji dokonanych przez Członków i osoby korzystające z obiektu w przypadku zamknięcia kortów z powodu złej pogody, konserwacji lub zaplanowanych turniejów tenisowych oraz organizacji imprez, o czym poinformuje z jednotygodniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie informacji na klubowej tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej.

III Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie uwagi, wnioski, skargi można składać w biurze Klubu.
 2. Zarząd Klubu za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może nałożyć korzystającemu z kortów karę czasowego zakazu korzystania z kortów lub rozwiązania umowy określonej regulaminem członkowskim.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2013 roku.

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU!

Gdynia, 15 kwietnia 2013 rok